नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन ५, २०७७ पर्यटन व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७६
फागुन ५, २०७७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
फागुन ५, २०७७ प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनसूचीमा हेरफेर
फागुन ५, २०७७ प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली भाग २
फागुन ५, २०७७ साझेदारी नियमावली, २०७६
फागुन ५, २०७७ होमस्टे संचालन नियमावली, २०७६
फागुन ५, २०७७ बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि आ.ब. २०७७-७८
फागुन ५, २०७७ बार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७७-७८
फागुन ५, २०७७ वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ. व. २०७७।०७८)