नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन १६, २०७८ “प्रदेश वन नियमावली, २०७८” को मस्यौदा।
मंसिर १९, २०७८ प्रदेश वन ऐन, २०७८
फागुन ५, २०७७ पर्यटन व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७६
फागुन ५, २०७७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
फागुन ५, २०७७ प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनसूचीमा हेरफेर
फागुन ५, २०७७ प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली भाग २
फागुन ५, २०७७ साझेदारी नियमावली, २०७६
फागुन ५, २०७७ होमस्टे संचालन नियमावली, २०७६
फागुन ५, २०७७ बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि आ.ब. २०७७-७८
फागुन ५, २०७७ बार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७७-७८
फागुन ५, २०७७ वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ. व. २०७७।०७८)