नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ ४, २०८० बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१
बैशाख २८, २०८० प्रदेश वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
असोज ११, २०७९ वन पैदावारमा आधारित उद्यम र राष्ट्रिय वनक्षेत्र वीचको दूरी सम्बन्धि मापदण्ड_२०७९
असोज ११, २०७९ वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९
भदौ ७, २०७९ वन पैदावार आपूर्ति समिति सन्चालन कार्यविधि, २०७९
साउन १५, २०७९ बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९/८०
जेठ १३, २०७९ प्रदेश वन नियमावली, २०७९
मंसिर १९, २०७८ प्रदेश वन ऐन, २०७८
फागुन ५, २०७७ पर्यटन व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७६
फागुन ५, २०७७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
फागुन ५, २०७७ प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनसूचीमा हेरफेर
फागुन ५, २०७७ प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली भाग २