सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन ३, २०७७ वैज्ञानिक/अनुसन्धानकर्तालाई सम्मान एवम् प्रोत्साहन
माघ ३०, २०७७ हिलस्टेशनको गुरुयोजना तथा डि.पि.आर. निर्माण कार्यको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना
माघ ३०, २०७७ वन पैदावारमा आधािरत लघु तथा साना उधोग स्थापना सम्बन्धी र संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने दोस्रो पटकको सूचना
माघ ३०, २०७७ वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी उपकरण खरिदको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको विस्तृत सूचना
माघ ३०, २०७७ वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण सम्वन्धी उपकरण खरिदको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना
माघ ३०, २०७७ तिनाउ, राप्ती, बबई नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार ब्यवस्थापन योजना तयार गर्ने कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
माघ २९, २०७७ प्रदेशका जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको आर्थिक विश्लेषण सहित अध्ययनको प्रस्ताब आह्वानको बुटवल टुडेमा प्रकाशित सूचना
माघ २९, २०७७ प्रदेशका जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको आर्थिक विश्लेषण सहित अध्ययन कार्यको प्रस्ताब आह्वानको मिति २०७७/१०/०५ मा प्रकाशित सूचना
माघ २९, २०७७ लुम्बनी प्रदेशमा जैविक विविधताको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरु अध्ययन सम्बन्धी सूचना
माघ २९, २०७७ लुम्बनी प्रदेशमा जैविक विविधताको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरु सम्बन्धी विस्तृत अध्ययनको लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना
माघ २९, २०७७ हिल स्टेशन सम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR)
माघ २९, २०७७ हिल स्टेशन सम्बन्धी सूचना