सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज १५, २०७८ वन सेवाका कर्मचारीहरुको मिति २०७८।०६।१५ को सचिव स्तरीय निर्णयानुसारको सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको विवरण
असोज १४, २०७८ वन सेवा , जनरल फरेष्ट्री समूह, रेञ्जरहरुको मिति २०७८।०६।१४ को सचिव स्तरीय निर्णयानुसारको सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको विवरण।
असोज १४, २०७८ वन सेवा , जनरल फरेष्ट्री समूह, वन रक्षकहरुको मिति २०७८।०६।१४ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसारको सरुवा/ कामकाज गर्न खटाइएको विवरण।
असोज १४, २०७८ वन सेवा , जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक वन अधिकृतहरुको मिति २०७८।०६।१४ को सचिव स्तरीय निर्णयानुसारको सरुवा/ कामकाज गर्न खटाइएको विवरण।
असोज १४, २०७८ वन सेवा , जनरल फरेष्ट्री समूह, फरेष्टरहरुको मिति २०७८/०६/१४ को सचिव स्तरीय निर्णयानुसारको सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको विवरण।
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
बैशाख २६, २०७८ विरुवा खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना
बैशाख ९, २०७८ Environmental Equipments खरिद सम्बन्धी सूचना
बैशाख ९, २०७८ ड्रोन खरिद सम्बन्धी सूचना
बैशाख ८, २०७८ विरुवा खरिद सम्बन्धी सूचना
बैशाख ५, २०७८ उजिरसिंह जबई रंगशाला प्रस्ताबको EIA प्रतिवेदन
चैत २०, २०७७ लुम्बिनी कोरिडरका उद्योग स्थानान्तरण संभाब्यता अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत शर्त