पत्राचार गर्ने ठेगाना:

वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेश ,बुटवल ,रूपन्देही

 

 

सम्पर्क:

फोन नं‌ : +९७७-०७१-५५१२१६,
+९७७-०७१-५४७४७४
फ्याक्स: +९७७-०७१-५४७४७४
इमेल:mofesc.lumbini@gmail.com