डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस १२, २०७८ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियाको चेकलिष्ट
मंसिर ९, २०७८ भ्रमण आदेश फाराम
मंसिर ९, २०७८ दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च बिल फाराम
मंसिर ९, २०७८ बस्तु तथा निर्माणको खरिद योजना फारम
मंसिर ९, २०७८ परामर्श सेवाको खरिद योजना फारम
मंसिर ९, २०७८ माग फारम
मंसिर ९, २०७८ खरिद आदेश फारम
मंसिर ९, २०७८ दाखिला प्रतिवेदन फारम
मंसिर ९, २०७८ मर्मत संभार तथा संरक्षण आवेदन फारम
मंसिर ९, २०७८ मर्मत संभार तथा संरक्षण अभिलेख फारम
मंसिर ९, २०७८ निर्माण कार्यको लागत अनुमान फारम
मंसिर ९, २०७८ परामर्श सेवाको लागत अनुमान