अधिकृत आठौं

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम धनिश्वर न्यौपाने