मन्त्री परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम मा. सुरेन्द्र बहादुर हमाल