अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई
टेलिफोन नम्बर ९८४७५५२६२३
इ-मेल bishnubhattarai1111@gmail.com